มอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกมอบปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 8 ราย สำหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยลดต้นทุนการกาซื้อปุ๋ยเคมี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก