กิจกรรมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ(ย.ศ.)

ศพก. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 19 ธันวาคม 25…
Read more

ศดปช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more

โครงการต้นกล้าสานฝันปันรัก..สู่ลูกหลาน ปี 2566

การคัดเลือกเกษตรกรเข…
Read more

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 256…
Read more

ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกร ศพก. (นางจันตนา ศิริวัฒน์) ด้านประมง

วันจันทร์ที่ 4 มกราค…
Read more

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

วันที่ 29 ธันวาคม 25…
Read more

นำพาผู้ประสานงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ศึกษาดูงานภายใน ศพก.

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more

ประชุมคณะกรรมการ ศพก.เครือข่าย อำเภอบางกระทุ่ม

วันที่ 9 ธันวาคม 256…
Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) ม.12 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

วันที่ 27 พฤศจิกายน …
Read more