การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ครั้งที่4

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบางประทุ่ม จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ อำเภอบางกระทุ่ม (ครั้งที่4) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม โดยมีคณะกรรมการร่วมการประชุมในครั้งนี้ร่วม 25 ราย ประกอบด้วย
1.นายสุเทพ สุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอบางกระทุ่ม
2.นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม
3.กำนันประจำตำบลพื้นที่ที่ดำเนินการ
4.นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำตำบล
5.หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก)
6.เกษตรประจำตำบล
7.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

จากการประชุมเบื้องต้น จำนวนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรกรจ้างแรงงาน
ตำบล รอบ1+2+3 รอบ1+2+3
1ท่าตาล84
2นครป่าหมาก199
3วัดตายม105
4ไผ่ล้อม84
5บ้านไร่42
6โคกสลุด73
7สนามคลี73
8เนินกุ่ม157
…..แปลง….. คน

**ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ ความชัดเจนให้รอ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ประกาศผลอีกครั้ง
**ตำบลบางกระทุ่ม เป็นพื้นที่รับผิดชอบโดย พัฒนาชุมชนอำเภอ โครงการโคกหนองนาโมเดล

6 พ.ย. 2563
ประกาศผล จาก สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศผลเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
ประกาศผล จ้างงาน (พี่เลี้ยงเกษตรกร)