เตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือน เมษายน 2565

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียง โดย นายนพดล สีอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่ โดย นางพิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่อง กลุ่มอารักขาพืช

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก