บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอบางกระทุ่ม เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายธนกร ฉิมลี บุคคลทางการเกษตร ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นางพิรุฬห์วัลย์ อิ่มอ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายชูชาติ แสงปรางค์ ประธาน ศดปช.อำเภอบางกระทุ่ม ศดปช. ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2565 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

รายชื่อเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2565
ที่เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (ห้อง 771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่)

1. เกษตรกรเด่นสาขาอาชีพทำสวน ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ นายณัฐนันธ์ ภูริชะฎาพัฒน์ หมู่ ๑๗ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2. เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ นายบุญมา ไพรวัลย์ หมู่ ๑๑ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

3. เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ นายธนกร ฉิมลี หมู่ ๘ ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

4. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ นายธนวัต แช่หว้า สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ หมู่ ๑๙ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

5. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ นายประวิทย์ ธนสิพงษ์ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ หมู่ ๑๓ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

6. กลุ่มยุวเกษตรกรเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ หมู่ ๑๙ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเด่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผารังหมี หมู่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

8. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น (ศจช.) ชนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการศัตรูพืขชุมชนบ้านกรุงกรัก หมู่ ๒ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

9.ศูนย์จัดการดินปุยชุมชนดีเด่น (ศดปช.) ขนะเลิศระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ้ยชุมชนตำบลสนามคลี หมู่ 6 ตำบลสนามคลี
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม

ขอแสดงความยินดีบุคคลทางการเกษตรทุกท่าน

และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2565