กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

ที่มา https://www.opsmoac.go.th/revolvingfund-dwl-preview-441391791902

แผ่นพับ1  http://www.chainat.go.th/sub/moac/moac_cnt-file/Manual/revolving_fund/brochoual-revolving_fund-sittinatee.pdf

แผ่นพับ2 http://www.saraburi.go.th/web2/files/com_news_service/2018-06_ed20b2abb8420f9.pdf