Author Archive: มญชุ์พาณี แสงสุวรรณ์

ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัย “มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และหย่อมความกดอากาศต่ำลาวและเวียดนาม” ตำบลเนินกุ่ม

วันที่ 8 กันยายน 256…
Read more

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (ต.วัดตายม)

วันที่ 19 กรกฎาคม 25…
Read more

ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่(ต.โคกสลุด)

วันที่ 19 กรกฎาคม 25…
Read more

ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 256…
Read more

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร แจ้งปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 ด้วยระบบแอพพลิเคชัน farmbook ม.4 ต.โคกสลุด

วันที่ 8 กรกฎาคม 256…
Read more