ชี้แจง โครงการการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายแทนฤดูนาปรัง ปี 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์โครงการการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายแทนฤดูนาปรัง เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการให้แก่เกษตรกรที่สนใจ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก