โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565

เทคโนโลยีที่สนับสนุน ได้แก่
1. สถานีพลังงานชุมชน ประกอบไปด้วย
1) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
– แบบรถเข็น ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 340 วัตต์
– แบบลากจูง ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์
2) เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
3) ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง พร้อมหัวเตาแก๊สประหยัดพลังงาน
4) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
5) ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย
6) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับห้องเย็น
2. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 2.5 กิโลวัตต์ และถังพักขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
3. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 25 กิโลวัตต์
4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (Off Grid) ได้แก่ บ้านที่พักอาศัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน และโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล ประกอบด้วย
1) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (Mini/Micro Grid) (ทุกครัวเรือนใช้ระบบและแบตเตอรี่ร่วมกัน)
2) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (Solar home) ขนาดแผงโซล่าเซลล์ ไม่น้อยกว่า 600 วัตต์ แบตเตอรี่ลิเธียม ไม่น้อยกว่า 120 แอมป์แปร์-ชั่วโมง (1 ระบบต่อครัวเรือน)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1wcTIqbdKpI759g2EZ3_nRKoMLbeyypao หรือเว็บไซต์ https://project.enconfund.go.th/

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ของแต่ละเทคโนโลยี และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน และติดต่อ อปท. ในพื้นที่ของท่านค่ะ