ต้อนรับกลุ่มชมรมและเครือข่ายเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00น. นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์วรรณ มณีท่าโพธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิธิสรรค์ ปราสาททรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับกลุ่มชมรมและเครือข่ายเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานกลุ่ม พ.ศ. 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียน ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก