ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2565

วันที่ 29กันยายน 2565  เวลา09.30 น.
นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับนโยบาย/ข้อสั่งการจากกระทรวง กรม และจังหวัด ในรอบเดือนเพื่อนำไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก