การผลืตพืช

ติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.วัดตายม

วันที่ 29 มิถุนายน 2…
Read more

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกัญชาภายใต้โครงการรู้ไว้ใช้เป็น กัญชาทางการแพทย์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2…
Read more

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนตลาดชุมชนเกษตรกร ฅนโคกหนองนา ต.บางกระทุ่ม

วันที่ 22 มิถุนายน 2…
Read more

เก็บข้อมูล การบริหารการจัดการของเสียจากการปลูกข้าวโพดหวาน พร้อมแนะนำการจัดตั้งแปลงใหญ่ข้าวโพดหวาน

วันที่ 13 มกราคม 256…
Read more

เยี่ยมเยียน นายบุญชัย จันทร์สุกรี แปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันที่ 11 มกราคม 256…
Read more

เยี่ยมเยียน​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเชื่อมโยงทางการตลาดในรูปแบบ​Digital​ Platform​

วันที่ 28 ธันวาคม 25…
Read more

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ประจำปีงบประมาณ 2564(กลุ่มปลูกพริกซุปเปอร์ฮอต)

วันที่ 16 ธันวาคม 25…
Read more

เกษตรผสมผสาน (นายอนุสรณ์ เครือสุวรรณ) ต.เนินกุ่ม

วันที่ 23 ตุลาคม 256…
Read more