เกษตรอำเภอ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มิถุนายน 2…
Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ

การประชุมคณะกรรมการบ…
Read more

ประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารส่งมอบงานของจ้างงานระดับตำบลโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎี

วันที่ 25 มกราคม 256…
Read more

กสก.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 25 มกราคม 256…
Read more

ติดตามความคืบหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 19 มกราคม 256…
Read more

เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรผลิตกล้วยน้ำว้าและผู้ประกอบการกล้วยตาก

วันที่ 12 มกราคม 256…
Read more

การจัดทำแผนพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป

วันที่ 11 มกราาคม 25…
Read more

เยี่ยมเยียน นายบุญชัย จันทร์สุกรี แปลงเรียนรู้การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันที่ 11 มกราคม 256…
Read more

ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกร ศพก. (นางจันตนา ศิริวัฒน์) ด้านประมง

วันจันทร์ที่ 4 มกราค…
Read more

เยี่ยมเยียน​ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งเชื่อมโยงทางการตลาดในรูปแบบ​Digital​ Platform​

วันที่ 28 ธันวาคม 25…
Read more

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อย

วันที่ 10 ธันวาคม 25…
Read more