ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลไผ่ล้อม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ และนางสาวสุพัชชา สุขน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก และสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเขตที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามผลโครงการภายใต้พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
แปลงเกษตรกร นางสาววรนุช จีนชาวนา
ที่อยู่ ๔๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

นางสาววรนุช จีนชาวนา ต.ไผ่ล้อม