ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย ตำบลวัดตายม

วันที่ 13 กันยายน 2565
นางศิลิล โภคา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม มอบหมายให้นายวิทยา ขำน้ำคู้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานฯ สมาชิก อปท. ผู้แทน ศพก. อกม. กรรมการ และปลัดอำเภอผู้ประสานงานตำบลวัดตายม กรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และชี้แจ้งกรอบระยะเวลา ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือหมู่ ในพื้นที่ 1,2,4,7 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก